Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

15 kwietnia 2024

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Pomoc dla ofiar przemocy z terenu gminy Gierałtowice organizowana i koordynowana jest od 2011 roku przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gierałtowicach. W związku ze zmianą przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – na podstawie brzmienia ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 535), w dniu 02 listopada  2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice został powołany nowy Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

 

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Agnieszka Kałuża – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach;
 2. Grażyna Płaszczyk  - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gierałtowicach;
 3. Krzysztof Hoffman – przedstawiciel Komisariatu Policji w Knurowie;
 4. Małgorzata Szczęsny- przedstawiciel placówek oświatowych z terenu Gminy Gierałtowice.
 5. Barbara Garus – przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej – FAMILIA MED.
 6. Iwona Jokiel  – przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej – FAMILIA MED.
 7. Roman Kurzyniec- przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia „Stokrotka”
 8. Kajetan Michalik – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Gliwicach, kurator zawodowy.

 

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, wchodzących w jego skład, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o zmianie miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której są realizowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, zespół interdyscyplinarny obecnego miejsca zamieszkania, i przekazywanie dokumentów,

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia związanego z niepodejmowaniem zobowiązania do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań związanych z procedurą Niebieskiej Karty i m.in. inicjowaniem działań wobec sprawców przemocy domowej, w tym kierowanie ich na programy korekcyjne, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową, w przeciwieństwie do poprzedniego Zespołu, który był umocowany do powoływania grup roboczych.

 

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, związanego z niepodejmowaniem zobowiązania do udziału w programach korekcyjno - edukacyjnych.

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

W skład grupy diagnostyczno pomocowej obligatoryjnie wchodzi pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji (lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej – w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową).

W przypadku, gdy rodzina objęta jest nadzorem kuratora – również do składu grupy wchodzi także kurator.

Grupa może wnioskować o rozszerzenie swojego składu o:

 1. pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 2. asystenta rodziny;
 3. pedagoga szkolnego, psychologa, terapeutę, nauczyciela wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znającego sytuację domową małoletniego;
 4. osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego;
 5. przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami organizacji pozarządowej wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do zadań pracownika socjalnego powołanego do grupy diagnostyczno -pomocowej należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami.

Natomiast do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do grupy diagnostyczno - pomocowej należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.