Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

16 lipca 2019

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Celem ww. programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia i odnosi
się zarówno do dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej
sytuacji, jak też osób dorosłych (zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub
niepełnosprawnych).


Udzielanie pomocy może przybrać trzy formy:
1. posiłku dla dzieci w szkołach i/lub przedszkolach
2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150 proc.
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej,
tj. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie.


Ponadto w  szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby i rodziny, których dochód przewyższa
kwotę 150 proc. kryterium dochodowego (o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 lub 2 ustawy
o pomocy społecznej), a nie mogą własnym staraniem zapewnić sobie i rodzinie posiłku, mogą
również zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do pracownika socjalnego OPS. Ta forma
wsparcia realizowana jest poza programem w oparciu o Uchwałę Nr III/25/2018 Rady Gminy
Gierałtowice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej w formie rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych oraz
zasiłków celowych.

 

Do pobrania: