Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

01 marca 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024-4

NAZWA PROGRAMU:  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego – edycja 2024
DOFINANSOWANIE: 77 826,00 ZŁ
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że Gmina Gierałtowice przystąpiła do
realizacji Programu  ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja
2024.
Gmina Gierałtowice w ramach zawartej umowy, otrzymała środki finansowe w wysokości  76
300,00 zł realizację zadania oraz 1 526,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w
formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie
opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i
regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym
gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:
  dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
 dorosłymi niepełnosprawnymi osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby z
niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu, a
wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej, powinno być udzielane członkowi rodziny lub
opiekunowi osoby z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

 

Poniższy plakat został wywieszony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.