Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

09 listopada 2020

Pytania i odpowiedzi dla Gmin

Pytania i odpowiedzi. Przewodnik po realizacji programu Wspieraj Seniora w Gminach

 

1. Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 

2. Czy wszystkie gminy są zobligowane do realizacji programu?

Każda gmina została uwzględniona w podziale środków (podział środków dla gminy wg. liczby osób 70 lat i więcej w tej gminie). Gmina powinna przystąpić do programu poprzez wypełnienie oświadczenia o przystąpieniu do programu wysłanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich. Do decyzji gminy należy, czy przystępuje do programu.

 

3. Jak świadczyć usługę wsparcia na terenie gminy?

Usługa wsparcia polegająca na organizacji i realizacji dostarczania w szczególności artykułów pierwszej potrzeby może być realizowana poprzez pracowników ops  (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych), zatrudnienie nowych pracowników, zlecenie realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakup usługi od sektora prywatnego, współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. Do decyzji ośrodka pomocy społecznej należy organizacja i realizacja usługi wsparcia (przykład: może ops swojemu pracownikowi przyznać dodatek zadaniowy za organizację usługi wsparcia, tj odbiór zgłoszenia z CAS, kontakt z seniorami, którzy zadzwonili na infolinie i zgłosili potrzebę pomocy, a dostarczenie  w szczególności zakupów dla Seniora zlecić organizacji pozarządowej).

 

4. Czy ośrodek pomocy społecznej będzie zobligowany do odbierania zgłoszeń po godzinach pracy i w weekendy?

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej powinna odbywać się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

 

5. Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach Programu?

Jeśli jest to Senior w wieku 70+, który wymaga wsparcia, usługa może zostać zrealizowana w ramach Programu.

 

6. Co należy uwzględnić w kosztach organizacji i realizacji usługi?

Koszty organizacji i realizacji usługi wsparcia może być to m.in.: dodatek do wynagrodzenia dla pracowników ops, wynagrodzenie nowo zatrudnionego pracownika, koszty dojazdu oraz środki ochrony osobistej, koszty zlecenia dostarczenia zakupów przez organizacje pozarządowe, bądź koszty zakupu usługi od podmiotów sektora prywatnego.

 

7. Kto pokrywa koszty zakupów dla seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

 

8. Jakie przepisy obowiązują jeżeli pracownikowi ośrodka pomocy społecznej miałby zostać przyznany dodatek zadaniowy?

W zakresie przyznawania dodatków zadaniowych pracownikom ośrodka pomocy społecznej, realizujących zadanie, obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników obowiązujący w danym ośrodku.

 

9. Czy poza dostarczeniem podstawowych artykułów spożywczych i środków higieny osobistej można świadczyć inne formy usług w ramach programu, np. sprawy urzędowe?

Tak, jeśli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych.

 

10. Co rozumiemy przez szczególną sytuację do udzielenia pomocy osobie poniżej 70 roku życia?

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.        

 

11. Jak gmina będzie rozliczała środki przyznane na realizację programu?

Gmina będzie mogła rozliczyć koszty wskazując formę organizacji i realizacji zadania –wykonanie zadania.

 

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.