Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

19 kwietnia 2018

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 3. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego  typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

 

Typy DPS:

 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

 

Odpłatność za pobyt w DPS

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej w   Gierałtowicach lub korespondencyjnie na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice

 

albo też przez Internet na adres e-mailowy
kierownik@ops.gieraltowice.pl

 

 1. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

 

Do pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie dołącza się :

 1. kserokopię decyzji organu emerytalno-rentowego,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
 3. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie oraz pisemną zgodę na potrącanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie Sądu o umieszczeniu "bez zgody"
 4. oświadczenie o stanie majątkowym,
 5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem typu domu wraz z załączonymi wynikami badań : OB., badania moczu, HBS, HCV, RTG klatki piersiowej,
 7. opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
 8. W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych :   
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.
 1. W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego (przez pracownika socjalnego OPS) w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody
 2. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego w trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

 

Informujemy, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach znajduje się wykaz placówek zapewniających całodobowa opiekę:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry