Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

07 kwietnia 2018

Stypendia

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

 

Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie i uzależniona będzie od sytuacji dochodowej ucznia oraz warunków mających wpływ na trudną sytuację materialną rodziny, a w szczególności gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90d ust. 1 ustawy.

 

Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
Nie przekracza 60% kryterium dochodowego 120% kwoty zasiłku rodzinnego
Powyżej 60% do 100% 90% kwoty zasiłku rodzinnego

 

W rodzinie w której występuje dodatkowo bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania lub wystąpiło zdarzenie losowe, kryterium dochodowe na 1 członka rodziny, które nie przekracza 60% kryterium dochodowego może być podwyższone o 20%.

 

W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy stypendium szkolne będzie realizowane miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo.

 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów za zakup:
  1. podręczników do nauki;
  2. słowników;
  3. encyklopedii;
  4. atlasów;
  5. zakup komputera i/lub programów komputerowych do nauki;
  6. podstawowych przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych;
  7. obuwia typu sportowego ( nie więcej niż 2 pary obuwia na jednego ucznia);
  8. stroju gimnastycznego.

 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, takich jak:
  1. dodatkowe lekcje nauki języków obcych;
  2. kursy językowe;
  3. zajęcia wyrównawcze;
  4. zajęcia z informatyki, dodatkowe zajęcia edukacyjne (dyslektyków, dysgrafików itp.); oraz inne poszerzające wiedzę i zdolności ucznia;
  5. wyjazdy edukacyjne.

 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimanzjalnych i słuchaczom kolegiów, w tym zwrotu kosztów określonych w pkt.1 a także:
  1. zakwaterowania w internacie;
  2. zakupu biletów miesięcznych;
  3. zakupu obiadów;
  4. inne związane z pobraniem nauki.

 

 1. świadczeń pieniężnych, w przypadkach określonych w art.90d ust.5 ustawy.

 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest:

 

 1. złożenie wniosku o przyznanie stypendium;
 2. dołączenie do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów(lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

 

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłacane będzie w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

 

Do porbrania: