Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 kwietnia 2018

Pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie

W ramach procedury Niebieskiej Karty przedstawiciele instytucji wchodzących w skład zespołu udzielają pomocy osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą:

 

Pracownik socjalny:

 • diagnoza sytuacji rodziny i potrzeb,
 • udzielenie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc,
 • udzielenie informacji o formach pomocy dzieciom oraz o instytucjach i pomiotach świadczących tę pomoc,
 • udzielenie pomocy mające na celu poprawę sytuacji, która jest dostępna w ramach form wsparcia OPS Gierałtowice (pomoc finansowa, w naturze, praca socjalna, poradnictwo),
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeśli istnieje taka potrzeba,
 • w razie potrzeby zapewnia tej osobie schronienie w placówce całodobowej świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • podobnie jak pracownik socjalny diagnozuje sytuację rodziny i jej potrzeby,
 • udziela informacji o dostępnych formach pomocy specjalistycznej,
 •  zapewnia pomoc medyczną, jeśli istnieje taka konieczność,

 

Funkcjonariusz Policji:

 • udziela osobie , co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy,
 • jeśli stan zdrowia tego wymaga organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej,
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,
 • składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

 

Przedstawiciel ochrony zdrowia:

 • każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia,
 • informuje o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Przedstawiciel oświaty:

 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,
 • udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • udzielenie informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc,
 • udzielenie informacji o formach pomocy dzieciom oraz o instytucjach i pomiotach świadczących tę pomoc,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeśli istnieje taka potrzeba

 

Załączniki: