PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
  • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23.04.2018r. w sprawie obowiązującej wysokości dodatku energetycznego (Monitor Polski DZ Urzędowy z dnia 27.04.2018r. poz. 450)

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.


W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

  • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy) – oryginał do wglądu,
  • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników przedpłatowych ostatni dowód zakupu energii).

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa

domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny

07 kwietnia 2018

Copyright 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności