PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (MP z 2020r. poz. 374)

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.


W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

  • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy).

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny

07 kwietnia 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018