Zasiłek celowy może być przyznany

  • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
  • osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne,
  • zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego,
  • osobom które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  • zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego

Zasiłek celowy

09 września 2019

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018