Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 634 zł ;

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 514 zł

 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.

 

 

Świadczenia z pomocy społecznej

07 kwietnia 2018

Copyright 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności