Przysługuje w szczególności ze względu na:

 

 1. Długotrwałą chorobę
 2. Niepełnosprawność
 3. Bezrobocie
 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł)
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 514 zł na osobę).

 

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny - 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Definicje:

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 634 zł
 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 514 zł i liczby osób w rodzinie
 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Zasiłek okresowy

19 kwietnia 2018

Copyright 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności