Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

15 stycznia 2020

program osłonowy "MÓJ DOM - MÓJ AZYL"

Projekt MÓJ DOM – MÓJ AZYL” jest działaniem innowacyjnym, o charakterze nieznanym wcześniej na terenie gminy wiejskiej, jaką jest gmina Gierałtowice. Jednocześnie stanowi kontynuację dotychczas podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w
gminie Gierałtowice. Planowane działania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w kontekście zakładanych celów ww. Programu, m. in. zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy rodzinie, edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki przemocy w rodzinie, podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Nadto ww. projekt jest integralny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016 – 2020 m. in. w kwestii „Celu strategicznego 1: Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwoju”,
w którego ramach zakłada się wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień
i przemocy w rodzinie.

Projekt „MÓJ DOM – MÓJ AZYL” jest kompatybilny z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
którego jednym z celów jest „pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna osobom uzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.

Celem głównym projektu jest: kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy Gierałtowice.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

Cel szczegółowy 1: rozwój istniejącej infrastruktury Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

Cel szczegółowy 2: podniesienie jakości usług skierowanych do osób dotkniętych przemocą oraz zwiększenie oferty pomocowej.

 

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

Działanie 1: zakup i montaż wyposażenia pokoju do indywidualnych rozmów z osobą doznającą przemocy w rodzinie (Punktu Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób doświadczających przemocy), tj. malowanie, meble, ramy ścienne, laptop;

Działanie 2: utworzenie „ Mieszkania chronionego” dla osób z terenu gminy Gierałtowice, w szczególności dla matek z dziećmi, których bezpieczeństwo zdrowia bądź życia zostało zagrożone w związku z doświadczaniem trudnej sytuacji kryzysowej lub w wyniku doświadczania przemocy w rodzinie. Działanie to będzie polegało na adaptacji 3 pomieszczeń zasobów gminnych ( pokój, kuchnia, łazienka z WC) oraz wyposażeniu ich w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Zasób w postaci „Mieszkania Chronionego” pozwoli matkom z dziećmi, które skorzystają z tej formy wparcia, podejmować działania w kierunku zapewnienia małoletnim poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, wpajać im prawidłowe wzorce społeczne i rodzinne oraz budować dobrą atmosferę życia rodzinnego. Udzielenie wsparcia w postaci pobytu w „Mieszkaniu chronionym” pozwoli odseparować dzieci od dysfunkcyjnych zachowań, co może zniwelować niejednokrotnie pojawiające się problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Działanie 3: doposażenie pomieszczenia do działań grupowych, tj. malowanie, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działań grupowych, spotkań warsztatowych, szkoleń, grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

Działanie 4: realizacja 3 szkoleń metodą warsztatową pn. „Kontra dla przemocy”, każde po 8 godzin zegarowych, dla 20 osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy

w rodzinie z terenu gminy Gierałtowice. W ramach cyklu zostaną zrealizowane następujące ścieżki tematyczne: a) strategia udzielenia wsparcia osobie dorosłej doznającej przemocy,

b) strategia postępowania z osobą stosującą przemoc, c) pomoc dziecku krzywdzonemu.

Działanie 5: konferencja w listopadzie 2019r., pt. „MÓJ DOM – MÓJ AZYL”, dla osób działających w obszarze wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Gierałtowice. Na konferencji zostaną przedstawione działania: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, Policji w Knurowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaproszeni goście wysłuchają również prelekcji psychologa z obszaru problemu przemocy w rodzinie, członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gierałtowicach oraz członka Klubu Abstynenta „Stokrotka” w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i wpływu uzależnienia na sytuacje kryzysowe w rodzinie. Ponadto zostaną przedstawione dobre praktyki w obszarze działań interdyscyplinarnych podejmowanych w kontekście wspierania rodziny na terenie gminy Gierałtowice.

Działanie 6: zatrudnienie na umowę zlecenie psychologa oraz prawnika, którzy będą świadczyć specjalistyczną pomoc dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie w nowo powstałym Punkcie Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób doświadczających przemocy.

  1. Porady prawne będą udzielane po 2 godziny raz w tygodniu w okresie czerwiec-grudzień 2019
  2. Wsparcie psychologiczne odbywać się będzie raz w tygodniu po 2 godziny w okresie czerwiec-grudzień 2019;

 

Działanie 7: informacja i promocja projektu poprzez umieszczanie informacji nt. poszczególnych działań w ramach projektu w lokalnej prasie i na stronach internetowych (np. Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy), dystrybucja plakatów, ulotek, broszury - informatora nt. działań instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny na terenie gminy Gierałtowice;