Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
 • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
 • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Podstawa prawna

 • Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
 • Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XL/308/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

 

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności i otrzymania skierowania.

Skierowanie jest ważne na czas trwania Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r.

Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

GDZIE ODEBRAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

 

Oddział Rejonowy PCK w Knurowie, ul. Wilsona 10.

Magazyn żywnościowy jest czynny codziennie od 8:00 do 13:00.

W punktach wydawania żywności można otrzymać artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Każda rodzina powinna raz w miesiącu zgłosić się po odbiór paczki żywnościowej.

W skład paczki żywnościowej będą wchodzić artykuły takie jak: groszek z marchewką 4, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.
 

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, uzyskujące dochód nieprzekraczający kryterium dochodowe: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu — z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

 

 

Plik do pobrania:

 

Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

07 kwietnia 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018