Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 lipca 2019

Świadczenia wychowawcze 500+

 

Od 1 lutego 2021 r. można składać wnioski w formie elektronicznej. Zarówno wniosek, jak i załączniki złożymy za pośrednictwem portalu Emp@tia. Od 1 kwietnia 2021 r. będzie to można zrobić w formie papierowej: listownie lub osobiście Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śl.1.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto świadczenie nie jest uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Przyznanie przez organ świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

 

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskazał adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację może odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Nowo przyznane świadczenia realizowane są do 25. każdego miesiąca.

 

Ponadto informujemy, że 3 miesięczny okres na złożenie wniosku obowiązuje w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na:

 • nowo narodzone dziecko,
 • dziecko objęte opieką,
 • dziecko przysposobione.

 

Termin liczony jest od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką bądź przysposobienia dziecka.

 

Termin 3 miesięcy na złożenie wniosku obowiązuje również w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, wówczas termin 3 miesięcy liczony jest od daty śmierci wskazanych osób do dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

 

Zachowanie powyższego terminu daje możliwość ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką, przysposobienia dziecka, śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Po tym terminie świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.