Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego.

Adresaci programu

Programem jest objęty każdy uczeń, który spełnia 2 warunki:

1. nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągnęli ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Prawo do świadczenia na uczące się w szkole dziecko, przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom.

Kto składa wniosek

 • rodzic,

Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - pieniądze dostaje ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • >osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą – w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Kiedy składać wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada - jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
 • od 1 sierpnia do 30 listopada - jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

 

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty email jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku.

Wypłata świadczenia odbywać się będzie przelewem na konto bankowe.

 

Do pobrania:

 

"Dobry start" dla ucznia

05 czerwca 2018

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018