Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

02 stycznia 2023

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór na
stanowisko: asystent rodziny

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ogłasza nabór na stanowisko: asystent rodziny 

 1. Stanowisko: asystent rodziny 
 2. Miejsce wykonywania pracy: praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz na terenie Gminy Gierałtowice 
 3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie
 4. Data rozpoczęcia zatrudnienia: po zawarciu umowy o pracę

 

 Wymagania;
- wykształcenie niezbędne zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022r. poz. 447) Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

 1. posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub


b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub


c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

 

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:
a. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,

b. wysoka kultura osobista,

c. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

d. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres,

e. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

g. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

h. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i. nieposzlakowana opinia,

j. umiejętność pracy w grupie,

k. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.


Zakres wykonywanych zadań:
zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022r. poz. 447) do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;


2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;


3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;


4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;


5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;


6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;


7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;


8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych


9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;


10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;


11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;


12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;


13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;


13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”;

 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;


15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;


16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;


17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;


18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;


19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV);
2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; 
4. Oświadczenia kandydata:

      a. Kwestionariusz osobowy ( druk do pobrania)
      b. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
      c. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny ( druk do pobrania)
     d. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych ( druk do pobrania)
     e. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
     f. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny ( druk do pobrania )

5. Klauzula RODO ( druk do pobrania).


Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.


Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  listownie lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do dnia 31.01.2023r. do godz. 15.00  z dopiskiem: „ Nabór na asystenta rodziny”


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie: www.ops.gieraltowice.pl


Szczegółowych informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 301 15 27  lub mailowo: dyrektor@ops.gieraltowice.pl od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Agnieszka Kałuża
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

 

Załączniki: