Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

08 kwietnia 2018

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gierałtowicach

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gierałtowice  został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice w dniu 07.02.2012r r. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach , Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Gliwicach , Policji ,  oświaty oraz zdrowia.

Pracę zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Do ogólnych celów działalności zespołu można zaliczyć usprawnianie systemu przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz reagowanie na problemy społeczne dotyczące przejawów przemocy w rodzinie, w szczególności:

  1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
  2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

    

Do zadań zespołu należy pomoc osobom i rodzinom w indywidualnych przypadkach, gdy zostaje założona Niebieska Karta, która jest podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W tych sytuacjach zostają powołane grupy robocze, których zadaniem jest:

  1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
  4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup roboczych.
  5. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, grup problemowych bądź środowiska, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.