Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

05 stycznia 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach poszukuje osób do
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta
(na terenie całej Gminy Gierałtowice)

1. Wymagania niezbędne:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 6. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 7. praca na terenie wiejskim wymagająca dojazdów we własnym zakresie.
   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tym zawodzie, 
 2. kurs pierwszej pomocy,
 3. prawo jazdy kat. B i samochód,


3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:

• utrzymywanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
• zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
• zakup artykułów spożywczych i przemysłowych potrzebnych w gospodarstwie domowym
za pieniądze podopiecznego,
• pomoc przy spożywaniu posiłków,
• pranie bielizny osobistej i pościelowej,
• przygotowanie i przynoszenie opału oraz palenie w piecu,
• wynoszenie nieczystości.

 1. Opieka higieniczno-sanitarna, a w szczególności:

• mycie i kąpiel podopiecznego,
• układanie chorego w łóżku,
• pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
• zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń,
• sprawowanie opieki nad podopiecznym niedołężnym podczas wizyty u lekarza,
• wezwanie lekarza, pielęgniarki środowiskowej.

 1. Pielęgnacja zlecona przez lekarza.
 2. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego.
   

4. Informacja o warunkach pracy :

 •  umowa zlecenie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śl. 1 , 44-186 Gierałtowice Tel. 32 3011527

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

mgr Agnieszka Kałuża

 

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.ops@gieraltowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:

 •  w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby 
  kandydującej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 • w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie
  z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania zawieranej z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie
skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 22 1  Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 )