Copyright 2018

Aktualności

O Nas

Pracownicy

Galeria

Kontakt


Deklaracja dostępności

Aktualności

Aktualności

18 sierpnia 2020

Program osłonowy: Rodzic = świadomość i odpowiedzialność

Projekt „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” w ramach Programu Osłonowego edycja 2020 będzie realizowany na terenie Gminy Gierałtowice od miesiąca sierpnia do grudnia br.
Potrzeba realizacji projektu wynika z występującego problemu na terenie Gminy Gierałtowice, mianowicie problemu przemocy. Coraz częściej mamy do czynienia z przemocą, której ofiarami padają dzieci i młodzież. Głównym celem projektu „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy dzieci, młodzieży,  rodziców i kadry pedagogicznej gminy Gierałtowice nt. przemocy domowej oraz stosowania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dzieci. Mamy pewność, iż zwiększenie wiedzy na ten temat a bardziej zwiększenie świadomości grup do których działania są adresowane, pozwoli wyzwolić się z sideł przemocy a być może sprawi, że przemocy uda się uniknąć w przyszłości.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 

Cel szczegółowy 1: podniesienie poziomu wiedzy dotyczących niewłaściwych form wychowawczych

 

Cel szczegółowy 2:  podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej przemocy w rodzinie

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

 

Działanie 1: przeprowadzenie prelekcji z elementami warsztatowymi dla rodziców dzieci klas I – III Szkół Podstawowych na terenie Gminy nt. przemocy domowej i właściwych form wychowawczych. Prelekcje z elementami warsztatowymi  odbywać się będą w wymiarze 2 godzin przypadających dla klas I-III w każdej szkole w miesiącu wrzesień-październik 2020r  

 

Działanie 2: przeprowadzenie warsztatów z młodzieżą klas VII-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy dotyczących przemocy domowej. Warsztaty odbywać się będą w każdej ze szkół po jednej godzinie lekcyjnej na klasę  w miesiącach październik-listopad 2020r. Na zakończenie każdego warsztatu uczniowie otrzymają słodkie upominki z ulotkami tematycznymi oraz gadżetami informującymi o kontakcie i adresie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach.

 

Działanie 3: zorganizowanie  spotkania  dla kadry pedagogicznej 4 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Gierałtowice nt. procedury „Niebieskie Karty”. Spotkanie odbędzie się w miesiącu październik 2020r jednorazowo  w wymiarze 2 godzin zegarowych.  Spotkanie zostanie przeprowadzone przez specjalistę pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gierałtowicach przy współpracy Komisariatu Policji w Knurowie. Na spotkaniu przewiduje się poczęstunek.

 

Działanie 4: zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów klas I – VIII Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Gierałtowice na opowiadanie, bajkę , rysunek „Żyj inaczej – szczęśliwa rodzina bez gniewu i krzywdy”. Konkurs  będzie podzielony na trzy kategorie wiekowe. Dwie pierwsze kategorie dotyczyć będą  konkursu plastycznego natomiast trzecia kategoria dotyczyć będzie konkursu literackiego. Konkurs będzie  realizowany w okresie październik-listopad 2020r . Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie w każdej z kategorii.

 

Działanie 5: Stworzenie informatora pt. „Dziecko ofiarą przemocy”. Informator będzie stworzony  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach w miesiącu wrzesień 2020 r.

 

Działanie 6: informacja i promocja projektu poprzez umieszczanie informacji nt. poszczególnych działań w ramach projektu w lokalnej prasie i na stronach internetowych (np. Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy), dystrybucja plakatów, ulotek, informatora nt. dotyczącego przemocy wobec dzieci na terenie gminy Gierałtowice;

 

Odbiorcami projektu „RODZIC = ŚWIADOMOŚC I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” są jednocześnie adresatami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 dla Gminy Gierałtowice.