Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach prowadzi rekrutację na 2020 rok do bezpłatnego udziału w projekcie “Wsparcie na starcie”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest wszechstronna pomoc w aktywnym włączeniu się oraz utrzymaniu na rynku pracy.

Na ten moment poszukuje się osób potrzebujących aktywizacji społeczno-zawodowej, które są narażone na wykluczenie społeczne z powodu długotrwałego bezrobocia i trudnej sytuacji życiowej niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

 

 

W ramach projektu „Wsparcie na starcie” uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnych formach aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzonych w formie min: w Treningu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz warsztatach rozwoju zainteresowań. Jeżeli tylko sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie zmianie, planuje się zorganizowanie powyższych form w sposób stacjonarny/wyjazdowy. Ponadto dla uczestników projektu planowana jest wycieczka integracyjna oraz powiatowa impreza podsumowująca projekt.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach pod nr telefonu: 32 233 79 83.


Projekt „Wsparcie na starcie” na rok 2020

28 maja 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018