Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników
służb społecznych od 1 września do 15 października 2019r.
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, I piętro, pok.
Nr 4.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przy
składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.).
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty
świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka.
W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy od września do grudnia 2019r. i od
stycznia do czerwca 2020r.
Szczegółowych informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Tel. 32 4400525.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

21 sierpnia 2019

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018