Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

 

przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, I piętro, pok. nr 4.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r.).

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy od września do grudnia 2020r. i od stycznia do czerwca 2021r.

Szczegółowych informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Tel. 32 4400525.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

17 sierpnia 2020

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018