Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach pragnie poinformować, iż od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla rodziców, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wniosek o wydanie karty można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  albo przez Internet.

 

Czy jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom wielodzietnym. Karta dostępna jest również w formie aplikacji mobilnej.

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:                    w wieku do 18. roku życia w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.  Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1. Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).  Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.  Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

 

Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Rodzice otrzymują kartę dużej rodziny na całe życie. Dzieci: - do ukończenia 18 lat - dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują: do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby założyć Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy pobrać wniosek ze strony internetowej www.ops.gieraltowice.pl, wypełnić go i złożyć w tut. Ośrodku. Wniosek można też złożyć przez internet. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Zmiany dotyczące karty dużej rodziny obowiązujące od 1 stycznia 2019r

16 stycznia 2019

Aktualności

Aktualności


Kontakt

Galeria

Pracownicy

O Nas

Aktualności

Copyright 2018